Om mervärdesavtalet

Ambitionen med mervärdesprogrammet är att bidra till att skapa goda förutsättningar att bo, driva verksamhet och etablera sig i Östhammars och Oskarshamns kommuner.

Det är till allas nytta. Men för SKB:s del handlar det om att i framtiden kunna locka kompetent personal till de anläggningar som man planerar att bygga. Och då måste kommunerna kunna svara upp mot en hel familjs behov: sysselsättning för medföljande part, närservice, goda kommunikationer, ja allt som en modern familj behöver för att klara sin tillvaro.

Uppdelat i två perioder

Mervärdesavtalet är uppdelat i två perioder. Den första perioden omfattar tiden fram till dess att prövningen av SKB:s ansökan är klar och beslut kan fattas om byggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Den andra perioden omfattar byggskedet – under förutsättning att beslut har fattats.

I avtalet står också att 20 procent av värdena – 300–400 miljoner kronor – ska skapas under period 1. Resterande 1,2–1,7 miljarder ska skapas under den andra perioden. Av dessa värden går 75 procent till Oskarshamn (där en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle ska byggas) och 25 procent till Östhammar.

Mervärdessatsningarna finansieras direkt av SKB:s ägare – Vattenfall, E.ON, Fortum med flera – och tas inte ur Kärnavfallsfonden*.

* = Sedan mitten av 70-talet finns en lag som säger att kärnkraftsföretagen måste avsätta pengar för att täcka kostnaderna för kärnavfallshanteringen i Sverige. I dag betalar de ungefär 2 öre per producerad kilowattimme till denna fond.

Mervärdesområden

Det är viktigt att betona att mervärdespengarna inte är till för att stötta enskilda verksamheter. Istället ska de bidra till att skapa värden på längre sikt och ett mer övergripande plan. Följande områden ingår i avtalet:

  • Utbildning
  • Spin-off/stöd till innovationssystem
  • Näringslivsutveckling
  • Infrastruktur
  • Besöksanläggning
  • Breddning av arbetsmarknaden
  • Särskilda satsningar inom energiområdet
  • Huvudkontorsfunktioner
  • Vidareutveckling av SKB:s laboratorium i Oskarshamn
  • Kapselfabrik

Styrgrupp

Alla beslut om genomförande av mervärdesinsatser fattas av en styrgrupp. Gruppen består av SKB:s ordförande, vice ordförande och verkställande direktör samt ordföranden för kommunstyrelsen i Oskarshamns och Östhammars kommuner.

Den operativa organisationen består inom SKB av kommunikationschef Anna Porelius. Därutöver är en person från SKB operativt ansvarig för mervärdesarbete i respektive kommun: Jenny Rees i Oskarshamn och Jörgen Lönnies i Östhammar. Kommunerna har också var sin ansvarig. I Östhammar är det Ulf Andersson och i Oskarshamn Rolf Persson.

Beslutsprocess

Beslutsprocessen går till så att kommunerna föreslår tänkbara mervärdesinsatser. Förslagen kanaliseras till de ansvariga, som diskuterar frågan och antingen lägger den ”åt sidan” eller föreslår en förstudie eller annan utredning. Först därefter kan ärendet hänvisas vidare till styrgruppen för beslut.  Styrgruppen sammanträder 3-4 gånger per år.