Mervärdesprojekt

Här kan du läsa om några av de mervärdesinsatser som styrgruppen har beslutat om.

Hela regionen gynnas när Bruksgymnasiet i Gimo får ett labb för kraft, värme och ventilation

Nu förstärks utbildningserbjudandet för teknikutbildningarna inom kraft-, värme- och ventilation i Gimo. Det sker genom en mervärdesinsats på en miljon kronor som möjliggör uppbyggnaden av ett KVV-laboratorium. Såväl skolor som företag i hela regionen ska kunna använda labbet i framtiden.

Utbildning och kompetensförsörjning är utpekat som ett av insatsområdena för mervärdesprogrammet och som en del av Teknikcollege Uppland är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva inlärningsmiljöer anpassade efter näringslivets behov.

I nuläget finns det fem utbildningsanordnare som är intresserade av att använda labbet:

• Yrkeshögskolan på Bruksgymnasiet i Gimo med inriktningen Produktion och process

• Forsmarksskola inriktning T4

• Fyrisskolan inriktning T4

• Industriteknik med inriktning Process- och underhåll på Högbergsskolan i Tierp

• Kärnkraftsteknik på Uppsala Universitet

De företag som i dagsläget anmält sitt intresse för KVV-labbet i kompetenshöjande syfte för sin egen personal är:

• SKB

• Forsmarks Kärnkraftsgrupp AB

• Vattenfall Värme

• Holmensbruk i Hallstavik

• Sandvik AB

• Atlas Copco i Tierp

Samlat resecentrum ger säkrare trafik i Oskarshamn

Oskarshamns kommun vill skapa ett resecentrum där bussar, taxi, tåg och färjetrafiken ska samlas på ett och samma ställe. Detta blir nu möjligt genom en särskild mervärdessatsning. Målet är att skapa en starkare ställning för kollektivtrafiken och samtidigt göra trafiksituationen kring Skeppsbrokajen säkrare.

Genom att bygga nya utfarter från färjeläget i Oskarshamn leds mycket av den tunga trafiken bort från Skeppsbrokajen, som istället kan bli en attraktiv plats där
staden möter vattnet. I planerna, som finansieras via mervärdesavtalet med SKB, ingår även ett samlat resecentrum.

Förändringen kommer att minska de tunga fordonen från färjeläget som idag släpps ut via Skeppsbrokajen för vidare transport genom staden. De nya utfarterna från färjeläget möjliggör en förändring av området Inre hamnen som på sikt betyder byggande av bostäder.

Investeringen, på cirka 25 miljoner kronor under åren 2016 och 2018, görs via mervärdesavtalet.

Kontaktperson: Rof Persson, Oskarshamns kommun
Länk:
www.oskarshamn.se

Tio miljoner till utbyggnad av fiber och bredband på landsbygden

Tempot vad gäller utbyggnaden av fiber och bredband på landsbygden behöver öka i Oskarshamns och i Östhammars kommuner. Därför satsas tio miljoner kronor i en särskild mervärdesinsats. Syftet med insatsen är bland annat att möjliggöra utbyggnad av bredband på landsbygden där det på kommersiella grunder är mindre lönsamt att bygga. Den bärande tanken med satsningen är att sträva efter att priset på en bredbandsanslutning inte blir högre på landsbygden än i tätorterna.

Insatsen kommer att samordnas av SKB Näringslivsutveckling AB (SKB Nu) som redan idag har en bredbandssamordnare i bägge kommunerna och ett nära samarbete med de lokalt ansvariga inom respektive kommun. SKB Nu kommer att i dialog med föreningar, samfälligheter och byalag ha möjlighet att gå in med stöd där det på kommersiella grunder är svårt att få till en investering.

Sverige har ett nationellt mål för utbyggnad av bredband där målet är att 90 procent av Sveriges hushåll och befolkning ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Knutet till Bredbandsstrategin finns också medel avsatta från regeringen och EU (genom Landsbygdsprogrammet) som förvaltas av länsstyrelserna.

– Detta är ett sätt att fortsätta att bygga en stark infrastruktur i kommunen där även de som bor och driver företag utanför tätorterna kan ges goda förutsättningar. I kombination med detta mer direkta stöd kan vi gå in med borgen för banklån, vilket kan behövas för att förskottera medlen från Landsbygdsprogrammet. Diskussioner pågår med fler föreningar och byalag där vi och kommunerna gemensamt har anlitat en bredbandssamordnare – Curt Tyrberg – som hjälper till, säger Spiros Toulikas, SKB Näringslivsutveckling AB i Oskarshamn.

Historisk satsning på centrum i Oskarshamn 

Under de senaste åren har man kunnat se en positiv trend i Oskarshamns centrum. Flera nya affärer har etablerats, en ny handelsförening har startats och entrumhandlarna tror på en positiv trend. Att ha ett levande och attraktivt centrum är avgörande för kommunens fortsatta utveckling.

För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling krävs ytterligare insatser av olika slag, dels i form av investeringar i olika anläggningar, dels i form av aktiviteter som lockar besökare till centrum. Denna beslutade mervärdesinsatsen är en del av, och ska komplettera, de övriga kommunala och privata insatser som planeras som är av betydande omfattning. Totalt kommer 79 miljoner kronor att investeras de kommande åren varav dagens beslut från styrgruppen för Mervärdesavtalet svarar för 35 av dessa 79 miljoner. Medlen från Mervärdesavtalet är direktfinansiering från SKB:s ägare. Styrgruppens beslut möjliggör bland annat renoveringen av nya resecentrum och ombyggnad av Sagabiografen till en biostad med tre salonger.

Ett uppdrag inom ramen för centrumsatsningen, är att tillföra innovativa och hållbara energilösningar. Bland annat genom att arbeta med systemlösningar för laddningsinfrastruktur för elbilar, i anslutning till de nya parkeringsytorna i centrum. Wifi (trådlöst bredband) för gratisanvändning planeras i stadskärnan som ytterligare ett steg för att ge god service till kommuninvånarna och stärka centrumhandeln. Solceller kommer också att installeras någonstans i centrum. Vilken fastighet som lämpar sig bäst för detta ska utredas vidare.  En förstudie, som skall utröna vilka vidare möjligheter som finns när det gäller innovativa el-, och värmelösningar, kommer också att genomföras.

Västra Torggatan kommer att genomgå en uppfräschning och den fysiska tillgängligheten till butikerna förbättras. Köpmangatan kommer att omvandlas till en gångfartsgata och göras mer attraktiv för att förbättra förutsättningarna för handeln. Östra Torggatan kommer också att byggas om med förbättrad tillgänglighet till butiker och en allmän uppfräschning. Den nu pågående omvandlingen av Flanaden är det första steget i omvandlingen mot en mer välkomnande och tillgänglig stadskärna.

Den större delen - rent fysiskt - av utvecklingen av centrum bygger på en kedja som förutsätter en renovering och utbyggnad av ett nytt resecentrum i och vid en gamla järnvägsstationen. HSB planerar att bygga vårdcentral och bostäder på Mejeriplan. Detta är ett steg mot en hållbar stadsbyggnad för Oskarshamns stad eftersom det är viktigt att behålla verksamheter centralt samt få till stånd nya bostäder i stadens centrum. HSB bygger ut både kommersiella lokaler och bostäder – men kommer att ianspråkta ett större antal parkeringsplatser. Nuvarande resecentrum är en mycket strategisk plats för en kommande besöksparkering till stadens centrum. Det underlättar dessutom nybyggnation på Mejeriplan, samt möjliggör troligen en framtida minskad bilparkering på Stora torget.

Lämplig lokalisering av nya resecentrum har utretts och utgångspunkterna har varit att centrum skall försörjas med kollektivtrafik och att det bör finnas en klar fördel att samordna buss- och tågtrafiken till en plats. De stärker varandra, samtidigt som det blir en knutpunkt där man kan byta mellan linjer och färdsätt. Resultatet av genomförd lokaliseringsstudie, och den linje som föreslås i den fördjupade översiktsplanen, är att resecentrum lokaliseras vid nuvarande järnvägsstation och en ny storbusshållplats lokaliseras längs Södra Långgatan.

Kontaktperson: Rof Persson, Oskarshamns kommun
Länk:
www.oskarshamn.se

Förbättrad hydraulikutbildning i Oskarshamn

Bakgrunden till denna satsning är att det råder brist på personal med rätt utbildning inom hydraulik i Oskarshamn med omnejd. Med hjälp av en investering i lärutrustning, i form av hydraulikbänkar, blir det kvalitet i undervisningen och en utökad samverkan mellan utbildningsanordnare. Hydraulikbänkarna köps in under våren 2014 och placeras i Oscarsgymnasiets lokaler men kommer också att nyttjas av Etec, Elajo Technical Education Center. I och med att Teknik college Östra Småland även är en part, kan fler företag och utbildningsanordnare i regionen kunna dra nytta av satsningen, det finns ett upparbetat nätverk till de andra tekniktunga kommunerna i Kalmar län. Lärutrustningen kommer att vara tillgänglig även för uppdragsutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och liknande där behovet att kompetensutveckla befintlig personal finns.

Satsningen, som är budgeterad till 2,4 miljoner kronor, finansieras till en tredjedel av medel från det lokala näringslivet. Resterande medel erhålls genom mervärdesprogrammet.

Kontaktperson: Richard Bäck, projektledare, Teknikcollege Oskarshamn
Länk:
www.oskarshamn.se

Företag i samverkan

I Östhammars kommun finns fem lokala ideella företagarföreningar – i Alunda, Gimo, Öregrund/Gräsö, Österbybruk och Östhammar/Hargshamn. De har under två års tid tillsammans drivit ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden och svenska staten, Företagslyftet Östhammar. Företagarföreningarna har för att formalisera en fortsatt samverkan tillsammans med Tillväxtkontoret bildat den ideella föreningen Företag i Samverkan i Östhammars kommun, FiS. FiS ska med erfarenheten från genomförda kompetensutvecklingsprojekt, inventeringar av kommande kompetensbehov och återkoppling från olika forum där det lokala näringslivet är representerat, jobba med att stötta de mindre företagen i kommunen. Det handlar om kompetensutveckling generellt, finansiering och projekstöd samt upphandling. FiS vill även stärka det gemensamma företagsnätverkets roll och med gemensamma krafter arbeta med handelsutveckling – för att främja besöksnäringen och via den även andra branscher.

Mervärdesinsatsen sträcker sig över tre år och omfattar 3,6 miljoner kronor.

Kontaktperson: kina@foretagisamverkan.se
Länk
: www.foretagisamverkan.se

Fortsatt satsning på Inre hamnen

Sedan 2011 pågår ett omfattande arbete inom Oskarshamns kommun med att planera för en omvandling av Inre hamnen. Projektet har tidigare beviljats medel ur mervärdesprogrammet för en inledande fas med bland annat parallella uppdrag till arkitektkontor, med mycket goda resultat. För att ta arbetet vidare till nästa steg får projektet nu ytterligare medel, enligt ett beslut av styrgruppen för samarbetet kring mervärdesavtalet.

Nästa steg i projektet handlar främst om att reducera de tre befintliga förslagen för Inre hamnens utformning och innehåll till ett slutligt förslag som både är väl förankrat och kvalitetssäkrat. Detta bedöms omfatta ett till två års arbete och kan sedan följas av det ordinarie detaljplanearbetet. Totalt rör det sig om två miljoner kronor under de närmaste två åren.

Kontaktperson: Erik Hjertkvist, planarkitekt, Oskarshamns kommun
Länk
: www.oskarshamn.se

Idéscout

Efter mer än 30 års forskning och teknikutveckling har SKB många uppfinningar i sin portfölj. Nu har SKB utnämnt en särskild idéscout som ska hitta de bästa idéerna och se till att de slussas ut på en marknad. SKB har länge försökt jobba för att det ska bli spinn-off-effekter av verksamheten, genom att nu utse en person som har i uppdrag att aktivt arbeta för det, kan intressanta uppslag hittas för att sedan kopplas ihop med någon som vill kommersialisera dem. Det kan vara en person som vill starta ett företag eller ett befintligt företag som vill utveckla dem. När en idé parats ihop med någon som vill och kan genomföra den slussas arbetet vidare till andra organisationer som kan hjälpa i gång det nya företaget, exempelvis Almi, Atrinova i Oskarshamn och Uppsala Innovation Center, UIC.

På det här sättet stärks SKB:s arbete med att skapa jobb och nya företag i de två kommuner – Oskarshamn och Östhammar – där SKB är verksamma. 

Uppdraget idéscout pågår fram till och med 2015, då en utvärdering ska göras.

Kontaktperson: Olle Zellman, SKB
Länk:
www.skb.se/Templates/Standard____39445.aspx

Föreningslyftet

Under våren 2013 beslutade styrgruppen för Mervärdesprogrammet om en satsning – Föreningslyftet. Satsningen syftar till att stödja ideella föreningar i Östhammar och Oskarshamn, så att de kan bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av kommunerna, för boende och besökare. Satsningen omfattar tre miljoner kronor över tre år. Det är Attraktiva Oskarshamn som administrerar satsningen på Föreningslyftet i Oskarshamn. I Östhammar är det en grupp med representanter från Östhammars kommun och lokala näringslivet.

Kontaktperson: Peter Jansson, Utvecklingsledare Östhammars kommun
Länk: www.osthammar.se/foreningslyftet

Kontaktperson: Jan Hardebrant, vd Attraktiva Oskarshamn
Länk: www.oskarshamn.com/foreningslyftet

Program för spin off (Atrinova och Uppsala innovation center)

Under platsundersökningarna gjordes bl a förstudier kring spin off av SKB:s verksamhet och det eventuella behovet av inkubatorer i kommunerna. I Oskarshamn finns Atrinova företagsinkubator och i Uppsala Uppsala Innovation Center, UIC. En mervärdesinsats formades kring idéscouting och förstärkt inkubatorskapacitet i båda kommunerna. Idéscoutingen går ut på att Atrinova och UIC (som numera också arbetar i Östhammar) i samarbete med SKB Näringslivsutveckling (se nedan) aktivt kontaktar företag och entreprenörer i syfte att finna nya produkter och innovationer för att forma nya företag. Det förstärkta inkubatorstödet går till affärsutvecklingsinsatserna för dessa nya produkter och innovationer. Redan i dag har flera innovatörer gått igenom affärsutvecklingsprogrammen och två har fått borgen från SKB Nu. Insatsen pågår i tre år och omfattar 12 miljoner kronor.

Kontaktperson: Per Bengtsson, UIC
Länk: www.uic.se

Nova FoU

Nova FoU är en del av Nova högskolecentrum i Oskarshamn. Nova FoU stödjer nya forsknings- och utvecklingsprojekt som använder SKB:s anläggningar. Syftet är att SKB:s laboratorier ska få en mer mångsidig och bredare användning som skapar spin-off effekter för kommunen och SKB i form av ny forskning, nya företag, nya produkter etc. Mervärdesinsatsen uppgår till fem miljoner kronor över tre år och ska skapa bättre förutsättningar för Nova FoU och SKB att bredda forskning och utbildning i Oskarshamn.

Kontaktperson: Markus Laaksoharju, verksamhetschef
Länk: www.novaoskarshamn.se

Nova Högskoleutbildning

En tidigare gjord förstudie i Oskarshamn pekade på behovet av högskoleutbildade ingenjörer (Högskoleingenjörer). Bland annat har OKG, Oskarshamns kärnkraftgrupp AB, stora rekryteringsbehov framåt. I diskussion mellan Nova och OKG har en mervärdesinsats formats i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Insatsen omfattar en 3-årig högskoleutbildning (kandidatnivå) vid KTH där delar av utbildningen är förlagd till Oskarshamn, vid Nova och OKG. Projektet är 4-årigt och insatsen uppgår till 7,2 miljoner kronor. Nova och KTH planerar för ca 20 studenter och första antagning till utbildningen är hösten 2011.

Kontaktperson: Bengt Karlsson, rektor Nova
Länk:
www.novaoskarshamn.se

Teknik- och energicollege

Teknikcollege är ett koncept som för drygt tio år sedan togs fram av Teknikdelegationen (partssammansatt av arbetsgivare och fackföreningar). Bakgrunden var att antalet sökande till tekniska utbildningar minskade, vilket skulle leda till rekryteringsproblem för svenska industriföretag. Syftet med konceptet Teknikcollege har varit att förstärka de tekniska och praktiska utbildningarna och göra dem mer attraktiva för studenter. I dagsläget finns Teknikcollege på ett flertal orter runt om i Sverige.

En förstudie gjordes kring möjligheterna att etablera ett Teknik- och energicollege i Östhammars kommun i samarbete med Tierp och Uppsala samt det lokala näringslivet. Tillägget av energi är naturligt då det finns stora arbetsgivare lokalt inom energisektorn. Förstudien ledde till ett förslag till mervärdesinsats som också beslutades i styrgruppen. Insatsen löper över fyra år och kostnaden uppgår till knappt 10 miljoner kronor.

Kontaktperson: Margaretha Sjöberg Boström, projektledare
Länk: http://teknikcollege.se/uppland

SKB Näringslivsutveckling AB (SKB Nu)

SKB Nu arbetar med att ställa borgen för lån till företag och med affärsutveckling. Den årliga budgeten uppgår till 5 miljoner kronor per år (i sex år) och en ram för att ställa ut borgen om 50 miljoner kronor. Styrelsen för SKB Nu består av Saida Laârouchi Engström (ordf), Olle Zellman och Stig Björne (alla SKB) samt Rolf Persson (Oskarshamns kommun) och Ulf Andersson (Östhammars kommun).

Bolaget har bedrivit verksamheten sedan våren 2010. Under den tiden har två företagsutvecklare anställts, två kontor har etablerats och interna rutiner och arbetsmetoder har fastställts.

En stor del av det initiala arbetet har varit att informera näringslivet i de båda kommunerna och bolagets existens och vad SKB Nu kan hjälpa till med. Mottagandet har varit positivt och SKB Nu tycks fylla en funktion i de lokala utvecklingskedjorna – inte minst vad gäller finansiering - för företag.

Till och med april 2011 har bolaget ställt ut 11 borgensåtaganden där företagen som ska investera uppger att sysselsättningseffekten kommer att uppgå till 25-30 jobb.

Kontaktperson: Stig Björne
Länk: www.skbnu.se

Utveckling av ny stadsdel i inre hamnen i Oskarshamn

En av ambitionerna i mervärdesavtalet är att vidta åtgärder för att göra Oskarshamns och Östhammars kommuner till attraktiva platser för boende.

I Inre hamnen i Oskarshamn finns goda förutsättningar att skapa en helt ny stadsdel. Genom att sanera hamnbassängen och flytta färjeterminalen kan man ge utrymme för en attraktiv stadsdel som vänder staden mot vattnet.

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att skapa riktlinjer för Inre hamnen. Ambitionen är att en betydande del av planeringen ska utgöras av en arkitekttävling. Detta ger nationellt fokus på projektet, samtidigt som kommunen får hög kvalitet på förslagen och idéerna för området.

Mervärdesinsatsen ska bidra till att ta fram underlag för planprogram samt att genom en arkitekttävling få hög kvalitet på utformningen av området.

Kontaktperson: Erik Hjertkvist, planarkitekt, Oskarshamns kommun
Länk
: www.oskarshamn.se/templates/Page.aspx?id=26468

Natur, energi och miljö i skolan

SKB bedriver kärnteknisk verksamhet och forskning i Oskarshamns kommun och planerar att utvidga vissa av verksamheterna, men också att anlägga nya verksamheter i kommunen.

En förutsättning för detta är att det finns tillgång på kompetens inom energiområdet i kommunen.

SKB deltar i finansiering av projekt rörande utbildning på högskolenivå i Oskarshamn med inriktning på kärnenergiteknik och ser därför ett stort värde i att även förskolan och grundskolan ökar kompetensen inom naturvetenskap och teknik, särskilt med inriktning på energiområdet.

Mervärdesinsatsen syftar till att kommunen ska starta och genomföra ett projekt för att öka intresset för och kunskapen i energi, naturvetenskap och teknik inom förskolan och grundskolan i Oskarshamns kommun.

Kontaktperson: Jonas Brorsson, projektledare, Barn- och utbildningsförvaltningen
Länk:
www.oskarshamn.se

Entreprenörskap i Östhammars skolor

En utredning om entreprenörskap i skolan har visat på behovet av att arbeta övergripande med entreprenörskap i skolan i Östhammars kommun. Bland annat mot bakgrund av att de nya läro- och kursplanerna för grund- och gymnasieskolan tydligt anger att man ska arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap under skoltiden.

Arbetet ska utföras av skolorna i vardagen men det behövs samordning och stöd för skolorna i detta arbete för att få långvariga effekter.

Projektet planeras för tre år med start i augusti 2012. Totalkostnaden för projektet åren 2012-2015 uppgår till 7 miljoner kronor.

Kontaktperson: Anna Steinwall, processledare för Entreprenörskap i skolan
Länk: www.osthammar.se/entreprenorskap


Utbyggnad av Äspölaboratoriet

Syftet med projektet är att bygga ut Äspölaboratoriet med tre nya tunnlar för att skapa plats för ytterligare forskningsplatser. Dessa ska via SKB International hyras ut till SKB:s systerföretag runt om i världen. SKB International ska också samarbeta med Nova FoU i syfte att bereda plats även för Nova FoU:s kunder.

Avslutade projekt

Oskarshamns Krearum-center

Oskarshamns Krearum-center (i dagligt tal OK!-Center) erbjuder anpassade aktiviteter för barn och ungdomar i skolans olika stadier i syfte att stärka kreativitet och entreprenörskap. Bland annat driver OK!-center konceptet "Sommarlovsentreprenör", är stöd åt lärare i Ung Företagsamhet och till skolpersonal vad gäller studie- och yrkesvägledning. Mervärdesinsatsen OK!-Center drivs i tre år och medelstilldelningen uppgår till ca 2,5 miljoner kronor.

Kontaktperson: Henrik Jardbring, projektledare
Länk: www.krearum.se