Fortsatt satsning på Attraktiva Oskarshamn och Föreningslyftet

Styrgruppen för mervärdesavtalet har idag fattat beslut om fortsatt satsning på Attraktiva Oskarshamn och Föreningslyftet. Utvärderingarna av de båda satsningarna har visat på positiva resultat och ligger som grund för de fattade besluten.

Föreningslyftet, syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Oskarshamn, för boende och besökare. Projektet har drivits under tre år och satsningen omfattade totalt tre miljoner kronor. Nu beviljas projektet ytterligare en treårsperiod med tre miljoner kronor.

– De lokala föreningarna och deras aktiviteter spelar en oerhört viktig roll för Oskarshamn, de ger invånarna en meningsfull fritid och bidrar till platsens attraktivitet, säger Peter Wretlund, Kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn.

Destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn har som huvuduppgift att stärka Oskarshamns attraktivitet, skapa tillväxt och bidra till samhällsutvecklingen. Detta genom att bland annat synliggöra platsens fördelar för boende och besökare. För att renodla det samlade arbete som parallellt sker avseende näringslivsutvecklingen i kommunen bereds nu en sammanslagning av de två driftbolagen Attraktiva Oskarshamn AB och FöretagsCentrum i Oskarshamn AB, FCO.

– En sammanslagning av dessa bägge driftbolag har som syfte att samordna och effektivisera verksamheterna ytterligare, säger Anders Österberg, styrelseordföande i såväl Attraktiva Oskarshamn som FCO. Att mervärdesprogrammet samtidigt beviljar verksamheten ett stöd med 4,5 miljoner kronor under de kommande tre åren innebär givetvis ännu bättre förutsättningar för det fortsatta arbetet.

Fakta om mervärdesavtalet

Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om 1,5 till två miljarder kronor. Enstyrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.